اردو سه خانه دسته قلبی

کیفیت چوب عالی
بدون حذب آب
ابعاد ۳۳*۱۰سانتیمتر