نی شربت استیل

جهت نوشیدن شربت ،آبمیوه و …
جنس استیل
بسته های شش عددی